Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus on köyhtymässä, ja sillä on vakavia vaikutuksia niin luontoon kuin ihmisten hyvinvointiin. Köyhtymisen suurimpia syitä ovat luontotyyppien muutokset, joita aiheutuu muun muassa maatalouden tehotuotantojärjestelmistä, rakentamisesta, louhinnasta, metsien, merten, jokien, järvien ja maaperän liiallisesta hyväksikäytöstä, haitallisten vieraslajien leviämisestä sekä päästöistä ja ilmastonmuutoksesta.

Yksi luonnon monimuotoisuuden uhkia on avomaiden häviäminen. Siksi muun muassa kiviainesten ottoalueet muodostavat laajoina, avoimina ympäristöinä erinomaisen mahdollisuuden uhanalaisen avomaaluonnon monimuotoisuuden kehittymiselle ja säilymiselle. Laiduntamisen ja metsäpalojen vähenemisen myötä ovat tällaiset laajat, avoimet alueet kokonaan katoamassa Suomen luonnosta. Samalla kun kiviaineshuolto toteuttaa välttämätöntä yhteiskunnallista tehtäväänsä, se voi toimia suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edelläkävijänä.

Kaupunkiympäristön monipuolinen hyödyntäminen rakentamisessa edistää luonnon monimuotoisuutta

Kun rakentamisessa jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa huolehditaan pihojen, kansien, kattojen ja väylien monipuolisesta käytöstä, edistetään samalla kaupunkiekologiaa ja monipuolisten elinympäristöjen syntymistä eri lajeille. Positiivisista vaikutuksista pääsevät nauttimaan niin luonto kuin ihmisetkin. Luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen rakentamisessa lisää muun muassa kaupunkien viihtyisyyttä, helpottaa hulevesien hallintaa ja auttaa lämpösaarekeilmiöön sekä puhdistaa ilmaa.

Kivirakentamisen yritykset voivat edistää luonnon monimuotoisuutta monin keinoin. Esimerkiksi Saint-Gobain Finland käyttää Weberin laastien, tasoitteiden ja Kahi-harkkojen raaka-aineena hiekkaa, joka on peräisin tehtaiden läheisiltä hiekanottoalueilta. Perinteisen puuston istutuksen sijaan Saint-Gobain Finland rakensi Kiikalaan Härjänvatsan harjun hiekanottoalueelle uhanalaiseksi luokitellun paahdeympäristön. Ruduksella on puolestaan oma LUMO-ohjelmansa, jossa toteutetaan luonnon hoitoa, vesistöjen kunnostusta ja ekosysteemihotelli. Leca Finlandin savenottoaltaat Kuusankoskella Kouvolassa ovat puolestaan muuttuneet tärkeäksi luontokohteeksi, kun rikas savi loppui.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus on köyhtymässä, ja sillä on vakavia vaikutuksia niin luontoon kuin ihmisten hyvinvointiin. Köyhtymisen suurimpia…

Energiatehokkuus

Kivirakennus on luonnostaan energiatehokas. Massiiviset rakenteet sitovat lämpöä ja luovuttavat sen myöhemmin vähentäen sekä jäähdy…

Kiertotalous

Rakennetun ympäristön osuus maailman kokonaispäästöistä on merkittävä. Siksi siihen liittyvillä ympäristöteoilla on myös suuri v…

Materiaalikehitys ja vähähiilisyys

Kivirakentamisen alalla on tehty jo pitkään tuloksellista työtä päästöjen vähentämiseksi. Mielikuva kivimateriaalien ilmastovaikutu…

Puhdas energiantuotanto

Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää fossiil…

Yritysten ympäristövastuullisuusohjelmia ja -suunnitelmia

Rakennusalalla on käynnissä positiivinen kilpajuoksu hiilineutraaliuteen. Moni kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yritys on jul…