Betonimurske – jätettä vai ei?

Syyskuun 2022 alussa astui voimaan pitkään odotettu ”Ei enää jätettä” -asetus (EJJ), jonka mukaan betonimursketta ei luokitella enää jätteeksi. EEJ-betonimursketta voidaan nyt käyttää kiviaineksena maan-, talon- ja viherrakentamisessa tietyin reunaehdoin kuten mitä tahansa vastaavaa luonnonkiviainesta.

Artikkeli | Tuuli Kunnas 9.3.2023

Jätelain mukaan jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätteen käsittely edellyttää lupaa eikä jätettä, esimerkiksi betonijätettä, saa kuka tahansa murskata tai ottaa käyttöön. Materiaalin tai tuotteen jätestatus on näin ollen käytön mahdollisuuksia voimakkaasti rajaava tekijä.

Betonimurskeen osalta on totuttu toimimaan ns. MARA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) mukaan. Se mahdollistaa jätestatuksen omaavien tiettyjen materiaalien käytön asetuksessa määriteltyjen edellytysten täyttyessä ilman ympäristölupaa. MARA-betonimursketta voi käyttää vain MARA-asetuksen sallimiin käyttökohteisiin ja MARA-asetuksessa esitetyin rajauksin. Betonimurske on muun muassa aina peitettävä ja asetuksella rajoitetaan kerrospaksuuksia. Valmis MARA-betonimurske on aina jätettä ja sen käytöstä on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli MARA-betonimurske on markkinoilla, on sillä oltava suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä.

Jätteestä EEJ:ksi (Ei Enää Jätettä)

Jäte voi kuitenkin kokonaan lakata olemasta jätettä. Jätteeksi luokittelun päättymiseen on kolme tietä: EU-säädös, valtioneuvoston asetus tai tapauskohtainen päätös. EU-säädöksiä on annettu lasimurskalle, rauta-, teräs- ja alumiiniromulle sekä kupariromulle. Suomessa on jätelain perusteella annettu yksi jätteeksi luokittelun päättymisestä säätävä valtioneuvoston asetus: Valtioneuvoston asetuksen betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista 466/2022.

Tämä betoni-EEJ-asetus on merkittävä, koska EEJ-betonimurskeen käytöstä ei tarvitse ilmoittaa viranomaiselle, eikä käyttöä rajoiteta MARA-asetuksen kaltaisesti.

Kuka EEJ-betonimursketta voi valmistaa?

Betoni-EEJ-asetusta sovelletaan valmistajaan, jolla on ympäristölupa betonijätteen murskaustoimintaan tai jonka toiminnassa murskataan betonijätettä kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2018) nojalla.

Purkutyömaalla ei voi tuottaa EEJ-betonimursketta, mutta purkubetoni voi olla EEJ-betonimurskeen raaka-aine.

Mistä EEJ-betonimursketta voi valmistaa ja mihin sitä voi käyttää?

Syöttöpanoksena voi olla käyttämätön betoni (esim. käyttämätön valmisbetoni), käyttämättömät betonituotteet ja käytettyä betoni (purkubetonia). Mahdolliset käyttökohteet määräytyvät käytetyn syöttöpanoksen mukaan. Kaikista syöttöpanoksista voidaan tuottaa talonrakentamisen ja maarakentamisen sitomatonta kiviainesta sekä betonikiviainesta (kuva: Käyttökohteet EEJ-betonimurske).

EEJ-betonimurskeen valmistaja huolehtii asetuksen edellyttämistä testaustoimista. EEJ-betonimurskeen käyttö rinnastuu neitseellisen luonnonkiviaineksen käyttöön. Käytöstä ei ilmoiteta viranomaiselle, kerrospaksuutta tai rakenteita ei ole rajoitettu, eikä mursketta tarvitse peittää. Normaalit rakennuslupakäytännöt ovat voimassa ja tekninen soveltavuus on tarkistettava siinä missä luonnonkiviaineksellekin.

Betoni-EEJ-asetuksen myötä betonimursketta voidaan käyttää myös betonikiviaineksena, mitä MARA-asetus ei ole mahdollistanut lainkaan.