Henkilötietojen käsittely Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n kivirakentajien ”Kivifaktaa”-sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on RTT:n kivirakentajien viestintärekisteri.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilöt

Rakennustuoteteollisuus RTT ry (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 12 991).

Rekisterin yhteyshenkilö on Tiina Kaskiaro, puh. 050 466 0297, tiina.kaskiaro(at)rakennusteollisuus.fi.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

  • Rakennustuoteteollisuus ry:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
  •  Rakennustuoteteollisuus ry:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys Rakennustuoteteollisuus RTT ry:hyn joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä molempien yhdistysten toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat erityisesti:

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rakennustuoteteollisuus ry:n jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rakennustuoteteollisuus RTT ry luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja rekisteriä käyttäville RTT:n jäsenliitoille ja Suomen Betoniyhdistys ry:lle. Edellä mainitut tahot voivat käyttää tietoja yhteydenpitoon toimintansa kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritellyiltä yhteyshenkilöiltä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

 


Tietosuojakäytäntömme perustuu RT:n tietosuojakäytäntöön, johon voit tutustua tarkemmin täällä.