Kyllä, herra ministeri!

Suomalaiset kivirakentajat uskovat kiertotalouteen ja ovat yhteisessä työssä mielellään mukana.

Blogi | Jussi Mattila 15.2.2016

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pohti (Suomenmaa 12.2.2016) keskustan politiikka- ja toimintapäivillä tärkeää asiaa eli kiertotaloutta. Suomi on keskellä elinkeinorakenteiden murrosta. Kiertotalous tarjoaa meille mahdollisuuksia uuteen kestävään kasvuun, kun materiaaleille löydetään uusia käyttötarkoituksia ja ne näin jatkavat kiertoa talouden sisällä. Ministerin toive kiertotalouden vahvistamisesta onkin näin enemmänkin kuin toivottava kehityssuunta.

Valitettavasti kiertotaloudessa jo otetut askeleet ovat jääneet ministeriltä huomaamatta. Hän nimittäin kysyi, että voitaisiinko purettua betonia hyödyntää jotenkin. Hän pohti myös sitä, että voitaisiinko louhinnan sivukiveä käyttää teiden rakentamisessa sekä teollisuuden tuhkaa ja kuonaa myös hyödyntää ympäristön kannalta viisaalla tavalla. Lyhyt vastaus ministerille puhuttaessa kiviainespohjaisesta rakentamisesta – eikä esimerkiksi pitkien kuljetusmatkojen haastamasta kaivosteollisuudesta – olisi kyllä, kyllä ja kyllä. Kivipohjaisessa rakentamisessa olemme nimittäin jo lähes sulkeneet kiertotalouden ”kehän”. Peräti 80 % rakentamisen materiaaleista – eli enemmän kuin esimerkiksi paperista – kierrätetään takaisin uudelleenkäytettäväksi suoraan rakennuskäyttöön eli rakennuksiin, teihin ja vaikkapa siltoihin tai itse tuotantoprosessiin.

Annamme vahvan tuen ministerille kiertotalouden edistämistyössä. Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen on kaupallisten mahdollisuuksien lisäksi tehokkainta mahdollista ympäristötyötä. Haluamme esittää ministerille kolme konkreettista keinoa, joilla edistettäisiin kiertotaloutta selkeällä ohjeistuksella ja tarpeetonta sääntelyä purkamalla:

1. Ympäristölupa on turhan raskas väline esimerkiksi kivipohjaisten ylijäämä- ja purkumateriaalien hyödyntämisessä, ilmoitusmenettelyn tulisi riittää.
2. Rakennusalan kierrätysmateriaaleille tulisi luoda oma laatu- ja ympäristökelpoisuuskriteeristö.
3. Kierrätystuotteiden käyttöä varten tulisi laatia selkeitä ja käytännönläheisiä ohjeita, kuten pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyössä laatima ”Betonimurskeen hyödyntäminen infrarakentamisessa pääkaupunkiseudulla” -ohje.

Ministeri Tiilikaisen kärkihanketyö antaa meille nyt mahdollisuuden uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien kasvattamiseen vanhan teollisen rakenteemme päälle luoden näin hyvinvointia, vaurautta ja työpaikkoja. Suomalaiset kivirakentajat uskovat kiertotalouteen ja ovat yhteisessä työssä mielellään mukana.