Vuoden ympäristörakenne -palkintoehdokas: Mall of Triplan ulkotilat

Triplan maisema-arkkitehtisuunnitelman ideana on ollut luoda monitasoinen ja toimiva, valoisa ja vehreä ympäristö. Keskeisenä tavoitteena oli tuottaa virkistysarvoltaan laadukas ympäristö käyttäjiä varten. Kaikki ulkotilat on rakennettu kansirakenteen päälle, joten ei ole yllätys, että kohde on yksi Vuoden Ympäristörakenne -palkintoehdokkaista.

Artikkeli | Pia Kuusiniemi 20.1.2022

Keski-Pasilan keskustakortteli Tripla on rakennettu Suomen toiseksi vilkkaimman rautatieaseman, Pasilan aseman yhteyteen. Tripla käsittää Pohjois-Euroopan suurimman kauppakeskuksen, kaksi asuintornia, hotellin, kolme hotellitornia ja rautatieaseman.

Suunnitelmaan kuului kauppakeskuksen ja aseman yhteydessä olevat julkiset ulkotilat, Pasilansillan varressa olevan Fredikanterassin aukion istutuksineen, asuinkorttelin korttelipihan suuren pihan nurmikkokumpuineen sekä keskikorttelin suuren kattopihan. Kaikki ulkotilat on rakennettu kansirakenteen päälle. Ulkoalueiden muotokieli myötäilee rakennusten julkisivujen ornamentiikkaa ”vapaa muoto raameissa”. Kiveysten ja istutusalueiden rytmillä on muodostettu tunnelmaltaan vaihtelevia tiloja, kuten varjoisa kanjonipuutarha, asuntopiha tai Fredikanterassi. Aseman ja kauppakeskuksen ympäristöissä jalankulun, pyöräilyn sekä saatto-, kunnossapito- ja viranomaisliikenteen tarpeet oli tärkeä ottaa huomioon.

Viheralueiden pinta-ala maksimoitiin

Puistoon istutettiin noin 150 uutta puuta. Puulajeina käytettiin monipuolisesti jaloja lehtipuita. Maanalainen tekniikka, kuten hulevesilinjat, sijoitettiin käytäväverkoston alle ja samalla nupukivireunusteisia käytäviä myötäilevät puukujanteet istutettiin kauemmas käytävien reunoista, joten niiden juuristo on paremmin suojassa mahdollisilta kaivuutöiltä.

Korkeuserojen avulla on tuotettu monipuolista ja turvallista ympäristöä. Esimerkiksi puolimetriä korkeiden muurien päällä voi istua, ja niiden yli näkee hyvin. Samalla ne estävät ylikävelyn tai -ajamisen ja tarjoavat paikkoja kaupallisille toimijoille tai oleskelulle.

Rakennushankkeessa viheralueiden pinta-ala maksimoitiin suhteessa muihin vaatimuksiin. Pinta-alasta lähes 40 prosenttia on istutettu, mikä on enemmän kuin asemakaava vaati. Triplan ulkotiloja varten suunniteltiin elementteinä toteutetut betonimuurit, joilla monilajiset perennaistutukset on nostettu kiveyspinnasta noin puolen metrin korkeuteen. Muurit tarjoavat runsaasti epämuodollisia oleskelupaikkoja ja sitovat visuaalisesti yhteen eri alueet.

Suunnitelmaan integroitiin kulutuskestävyys, sosiaalinen kontrolli, turvallisuus ja valvottavuus. Huomiota kiinnitettiin reittien selkeyteen ja uusien kaupunkitilojen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

Haastava suunnittelukohde Suomen toiseksi vilkkaimman rautatieaseman äärellä

Sijainti keskellä Pasilaa, radan kupeessa tuotti kortteleille haasteeksi noin 15 metrin korkeuserot. Kadulta on sisäänkäyntejä neljään eri kerrokseen kauppakeskuksessa ja asemalla. Suunnitelman vaativuutta lisäsi se, että alue sijaitsee kokonaan kauppakeskuksen katolla. Erityisesti vanhan ratasillan rakenteet tuottivat haasteita toimintojen sijoittamiselle, tasaukselle ja rakennekerrosratkaisuille. Myös tasausratkaisut kannen päällä olivat paikoin todella haastavia pienien korkoerojen, olemattoman liikkumavaran ja maatäyttöjen takia.

Kiveys- ja istutusalueen yläpinnan ja holvin välissä oli paikoin hyvin niukasti tilaa ja alla olevan monikerroksisen kauppakeskuksen korkoleikki kumuloitui viimeiseen tasoon eli ulkotilaan. Lisäksi Fredikanterassille tarvittiin paikoin laajoja täyttöjä, joiden kevennyksillä ja materiaalivalinnoilla kevennettiin holviin kohdistuvaa rasitusta. Hulevedet ohjataan kiveysalueilla kaltevuuksilla, ritiläkaivoilla ja linjakuivaimilla hulevesiviemäriin. Myös kasvillisuusalueet oli kansirakenteella lähtökohtaisesti kuivatettava, jolloin kasvillisuudelle ei ole kapillaarista vettä tarjolla.

Kansirakenteen ja kuivatusrakenteiden työnaikainen yhteensovitus, aikataulujen yhteensovitushaaste sekä tekninen haaste lukuisten jälkiporausten takia tuottivatkin rakentamisen aikana suurimmat haasteet. Onnistumisen kannalta keskeiseksi tekijäksi nousi ammattitaitoinen ja rakentava yhteistyö eri toimijoiden kesken, kun kaikkia osuuksia – pysäköintilaitos, kauppakeskus, asuinrakennukset, hotelli, toimistot, rautatieasema – kokonaisuudesta rakennettiin samaan aikaan.