Päättäjä, miten sinä vaikutat rakentamiseen omassa roolissasi?

Suomalaisen rakentamisen sääntelyssä on kolme eri tasoa. Kun huomioit jokaisen niistä, voit vahvistaa vuoropuhelua ja edistää tietopohjaista päätöksentekoa.

Artikkeli | Tiina Kaskiaro 12.2.2019

Suomalaista rakentamista säädellään kolmessa eri poliittisessa tasossa: Euroopassa, Suomessa sekä kunnissamme. Toimitpa millä tahansa näistä, teet päätöksiä, joilla vaikutat tulevaan rakennettuun elinympäristöömme.

Tästä osiosta löydät tietoa, jonka avulla voit vahvistaa vuoropuhelua ja edistää tietopohjaista päätöksentekoa rakentamiseen liittyen.

Suomi Euroopan unionin jäsenmaana

Rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö EU:ssa

Rakennustuotteita koskevan lainsäädännön tarkoitus on varmistaa, että rakennustuotteista saatava tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista, kun suunnittelija ja rakentaja arvioivat tuotteiden soveltuvuutta rakennettavaan kohteeseen. Lisäksi lainsäädännön tehtävänä on edistää rakennustuotteiden myyntiä niin kotimaan markkinoille kuin vientiin.

Euroopan unionin rakennustuoteasetus

Euroopan unionin asetukset ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä: niitä siis sovelletaan sellaisenaan EU:n jäsenmaissa. Rakennustuotteisiin liittyvä keskeinen EU-säädös on niin sanottu EU:n rakennustuoteasetus, joka on ollut voimassa heinäkuusta 2013.

Rakennustuoteasetuksessa säädetään, kuinka rakennustuotteen ominaisuuksista kerrotaan ja millä edellytyksillä ne voidaan CE-merkitä. Tavoitteena on tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti rakennustuotteiden suoritustasoista ja ominaisuuksista yhteisellä eurooppalaisella tavalla. Lisäksi asetuksen tavoitteena on rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus ja kaupanesteiden poistamiseen EU:n sisämarkkinoilla.

Rakennuskohteen perusvaatimukset

Rakennustuoteasetuksen liitteessä I on lueteltu rakennuskohteen perusvaatimukset.

Rakennuskohteen perusvaatimukset muodostavat pohjan luotaessa mandaatteja, jotka ovat toimeksiantoja eurooppalaisille standardisointijärjestöille harmonisoitujen tuotestandardien laatimiseksi. Perusvaatimukset ohjaavat myös eurooppalaisten teknisten arviointien (ETA) laadintaa.

Nämä perusvaatimukset liittyvät seuraaviin asioihin:

  • Mekaaninen lujuus ja vakaus
  • Paloturvallisuus
  • Hygienia, terveys ja ympäristö
  • Käyttöturvallisuus ja esteettömyys
  • Meluntorjunta
  • Energiansäästö ja lämmöneristys
  • Luonnonvarojen kestävä käyttö

Harmonisoidussa tuotestandardissa tai ETA:ssa ei voi olla muita tuotteen ominaisuuksia kuin ne, jotka liittyvät rakennuskohteen perusvaatimuksiin.

> Eurovaalit tulevat, lue lisää

Suomessa kansallisena lainsäädäntöelimenä toimii eduskunta

Eduskunta päättää lainsäädännöstä hallituksen tekemien esitysten pohjalta. Vaaleilla valitut kansanedustajat jakautuvat eduskunnassa sektorivaliokuntiin, joissa kuhunkin aiheeseen perehdytään syvällisemmin. Rakentamisen kysymykset ovat usein esillä esimerkiksi ympäristövaliokunnassa.

Lainsäädäntö ja ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa

Maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Laki koskee alueiden käyttöä, suunnittelua ja rakentamista. Tarkemmat säännökset alueiden käytöstä ja rakentamisesta sisältyvät maankäyttö-ja rakennusasetukseen sekä ympäristöministeriön asetuksiin.

Tällä hetkellä on myös käynnissä Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, jota valmistellaan parlamentaarisesti.

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Siinä otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Näköpiirissä olevia laajoja ilmiöitä ovat muun muassa ilmasto- ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, liikkumisen murros, elinkaari- ja vähähiilisyysnäkökohdat, digitalisaatio sekä hallinnon muutokset.

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi monet muut lait vaikuttavat alueidenkäyttöön ja rakentamiseen. Uudistuksessa kirkastetaan eri säädösten roolia. Euroopan unionin lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ohjaukseen muun muassa energiatehokkuuden osalta. Lainsäädännön kehittämiselle luovat puitteita myös kansainväliset sopimukset, joihin liittyy merkittäviä alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia. Näistä tuorein on Pariisin ilmastosopimus.

> Eduskuntavaalit lähestyvät, tutustu tähän tarkemmin

Suomalaisessa hallintomallissa myös alueille ja kunnille on annettu merkittävää toimivaltaa

Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä. Rakentamista koskevat, maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

> Kuntapäättäjä, lue lisää täältä

Poimintoja

Blogi ∣ Luetuimmat

Artikkelit ∣ Luetuimmat