Päättäjä, miten sinä vaikutat rakentamiseen omassa roolissasi?

Suomalaisen rakentamisen sääntelyssä on kolme eri tasoa. Kun huomioit jokaisen niistä, voit vahvistaa vuoropuhelua ja edistää tietopohjaista päätöksentekoa.

Artikkeli | Tiina Kaskiaro 8.2.2021

Suomalaista rakentamista säädellään kolmessa eri poliittisessa tasossa: Euroopassa, Suomessa sekä kunnissamme. Toimitpa millä tahansa näistä, teet päätöksiä, joilla vaikutat tulevaan rakennettuun elinympäristöömme.

Tästä osiosta löydät tietoa, jonka avulla voit vahvistaa vuoropuhelua ja edistää tietopohjaista päätöksentekoa rakentamiseen liittyen.

Suomi Euroopan unionin jäsenmaana

Suomi ja koko Eurooppa ovat keskellä isoa muutosta kaupungistumisen myötä. Kestävä rakentaminen on avainasemassa nyt ja tulevaisuudessa. Merkittävällä osalla rakentamisen lainsäädännöstä on eurooppalainen juuri.

> Lue lisää

Suomessa kansallisena lainsäädäntöelimenä toimii eduskunta

Eduskunta päättää lainsäädännöstä hallituksen tekemien esitysten pohjalta. Vaaleilla valitut kansanedustajat jakautuvat eduskunnassa sektorivaliokuntiin, joissa kuhunkin aiheeseen perehdytään syvällisemmin. Rakentamisen kysymykset ovat usein esillä esimerkiksi ympäristövaliokunnassa.

Lainsäädäntö ja ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa

Maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Laki koskee alueiden käyttöä, suunnittelua ja rakentamista. Tarkemmat säännökset alueiden käytöstä ja rakentamisesta sisältyvät maankäyttö-ja rakennusasetukseen sekä ympäristöministeriön asetuksiin.

> Tutustu tähän tarkemmin

Kunnilla ja alueilla on merkittävää toimivaltaa suomalaisessa hallintomallissa

Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä. Rakentamista koskevat, maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

> Kuntapäättäjä, lue lisää täältä