Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava – kansalaisliikehdinnän ja valtiot sekä muut julkiset toimijat yhdistävä – globaali muutos päästöjen vähentämiseksi. Tämä muutos läpäisee kaikki toimialat, eikä rakentaminen muodosta poikkeusta. Jatkossa toimialojen kehitystä kirittävät innovaatioiden rinnalla entistä vaativammat päästötavoitteet.

Rakentamisen muutos

Kiviainespohjainen rakentaminen on maailman johtava tapa rakentaa, joten on luonnollista, että se on myös vahvasti mukana ilmastotyössä.

Yleisimmän raaka-aineen eli betonin hiilidioksidipäästöt tulevat sekä sen valmistamiseen käytetyistä aineista (kuten sementistä) että prosessiin käytetystä polttoaineesta. Molemmissa edellä mainituissa elementeissä on johdonmukaisesti kehitetty uusia päästöjä leikkaavia ratkaisuja.

Betonin kiertotaloutta edistetään muun muassa materiaalin uusiokäyttöön tähtäävällä kemiallisella alkaliaktivoinnilla eli geopolymerisoinnilla.

Innovaatio

Sementin avulla valmistetaan betonia. Sementin hiilidioksidipäästöjä on vähennetty korvaamalla osa siitä hiilidioksidineutraaleilla seosaineilla ja käyttämällä sementin poltossa energiatehokkaampia laitteita sekä bio- ja kierrätyspolttoaineita.

Sementtiä korvaavana seosaineena käytetään erityisesti teräksen tuotannossa syntyvää masuunikuonaa ja kivihiilen poltosta jäävää lentotuhkaa. Suomalaisen sementin hiilipäästöä on onnistuttu pienentämään näillä keinoin jo yli 25 %.

Käyttämällä hiilidioksidivapaita seosaineita myös betonin valmistuksessa voidaan hiilipäästöä pudottaa vielä lisää. Näin saamme vihreää betonia.

Lataa ”Vihreä betoni” -yhteenveto pdf-versiona.

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.

Kuvat: Rudus ja Finnsementti

Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yksityisasunnoissa kuin julkisissa tiloissa, ja niiden aiheuttajana ovat olleet esillä muun muassa lattiapinnoitteet. Ongelmat on liitetty erityisesti muovimattoihin. Harvoin perimmäinen syy kuitenkaan on itse materiaalissa: olennaista on huomioida rakentamisen kokonaisuus ja ymmärtää eri materiaalien käyttäytyminen eri oloissa.

Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän pinta-alan kasvattaminen tulevat kaupungeissa yhä tärkeämmäksi. Samaan aikaan ilmanlaatuun liittyvät ongelmat etenkin kaupunkien keskustoissa vaativat tehokkaita ratkaisuja. Rakentamisen muutos Rakennusala vastaa kaupunkien haasteisiin ja luo tulevaisuuden asumista, joka huomioi ilmastonmuutoksen realiteetit. Kivipohjaiset materiaalit ovat tässä merkittävässä roolissa. Uudet innovaatiot … Continued

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungistumisaste on kasvanut, vaikka se edelleen arvioidaan teollisuusmaana matalaksi. Kasvava väestö vaatii kaupungeilta ja rakennetulta ympäristöltä entistä enemmän. Kuluttajan, käyttäjän ja asujan tavoitteet painavat vaakakupissa.

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastatessa merkittävästä osasta päästöjä, on energiatehokkuuden kasvattaminen nähty tärkeäksi vaikuttavaksi valinnaksi. Ilmaston ohella ihmisten hyvinvointi laajemmin on korostunut. Esimerkiksi hyvään asumiseen liittyen sisäilmasta ja pienhiukkasista tiedetään tänään paljon enemmän kuin vielä muutama vuosikymmen sitten.

Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus haastaa kehityksessä kaupunkien rakentamisen. On kyettävä rakentamaan uutta, parempaa ja kustannustehokkaasti. Uudessa maailmassa vastaukseksi eivät kelpaa vanhat kaavamaiset ratkaisut, vaan päinvastoin: tarvitaan vaihtoehtojen kirjoa sekä kykyä vastata kansalaisten ja kuluttajien odotuksiin. ”Arkkitehtuurissa suositaan uudenlaista estetiikkaa ja materiaalin taipumista moneen.” Rakentamisen muutos Rakennettu … Continued

Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi edellyttävät alan kehitystä ja uusia tekemisen tapoja, joissa raskaan käsityön määrä vähenee ja työn tulokset paranevat. Pääkuvassa olevalla Meilahden raitiotieliikenteen sähkönsyöttöasemalla betonijulkisivut on valmistettu itsetiivistyvästä polymeerikuitubetonista, joka on paikallavalettu 3D-muottiin. Betonin väritykseen on käytetty valkobetonin ja harmaan betonin sekoitetta. Muottipinta … Continued

Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava – kansalaisliikehdinnän ja valtiot sekä muut julkiset toimijat yhdistävä – globaali muutos päästöjen vähentämiseksi. Tämä muutos läpäisee kaikki toimialat, eikä rakentaminen muodosta poikkeusta. Jatkossa toimialojen kehitystä kirittävät innovaatioiden rinnalla entistä vaativammat päästötavoitteet. Rakentamisen muutos Kiviainespohjainen rakentaminen on maailman johtava tapa rakentaa, joten on … Continued

Ilmaa puhdistavat betonilaatat ja -kivet

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä ja happamoitumista. Ilmanlaatuun liittyvät ongelmat ovat suuria etenkin kaupunkien keskustoissa, joissa typpioksidipitoisuudet kohoavat ruuhka-aikoina. Ymmärrys ympäristö- ja terveyshaitoista on luonut yhteiskunnan eri toimialoja yhdistävät tavoitteet päästöjen vähentämiseksi, ja tulevaisuus tuonee tullessaan enenevässä määrin muutoksia niin teollisuuden käytäntöihin, liikenteeseen ja autokantaan kuin kaupunkisuunnitteluunkin.

Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen kiihtyy, mikä merkitsee maankäytön tehostumista ja lisääntyvää rakentamista kaupunkialueilla. Kovien, pinnoitettujen ja vettä läpäisemättömien pintojen määrän kasvaessa hulevesien luontainen imeytyminen maaperään estyy, ja tästä seuraa pahimmillaan tulvia sekä veden pintavirtaumia kaupunkialueilla. Hulevesien hallinta vaatiikin uusia ratkaisuja. Rakentamisen muutos Hulevesien hallinnan tarve on tunnistettu ja … Continued

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odotettavissa muutoksia lumipeitteen ja meren jääpeitteen kestoajoissa sekä meriveden lämpötiloissa. Ennustetut sademäärän muutokset ovat suuria, varsinkin syysaikaan. Ääri-ilmiöiden kuten myrskyjen ja rankkasateiden sekä pitkien kuivien tai kosteiden jaksojen todennäköisyys kasvaa.

Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut

Kiertotaloudella on tärkeä rooli aikamme suurten haasteiden, luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Jotta maapallo säilyy asuttavana myös tuleville sukupolville, on luonnon tarjoamien rajallisten resurssien ja materiaalien käyttöä merkittävästi tehostettava. Lisäksi raaka-aineet on pidettävä kierrossa entistä pitempään ja jätteiden syntyminen minimoitava. Rakentamisen muutos Kivipohjainen rakennusmateriaaliteollisuus on tehnyt jo yli parikymmentä vuotta töitä kierrätyksen lisäämiseksi. Hyviä tuloksia … Continued