Kivi on ympäristöystävällinen materiaali

Rakentamisen ympäristövaikutuksien arvioinnissa on otettava huomioon rakennusten koko elinkaari. Vaikutusten mittaaminen ja osoittaminen on mahdollista luotettavilla ja läpinäkyvillä eurooppalaisiin standardeihin perustuvilla menetelmillä. Lisätietoa näistä menetelmistä löydät esimerkiksi täältä.

Koko elinkaaren kattavissa mittauksissa kivitalojen hiilijalanjälki on ollut likimain saman suuruinen kuin vaihtoehtoisillakin ratkaisuilla. Tämän lisäksi kivitalon mukana tulevat myös hyvä tilatehokkuus, kun kantavia pystyrakenteita on harvassa, massiivisuuden tuoma miellyttävä sisäilma ja energiatehokkuus sekä hyvä vikasietoisuus poikkeustilanteissa, kuten vesi- ja vuotovahinkotapauksissa.

Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat käytettävät materiaalit, mutta kokonaisuuden kannalta olennaisia ovat myös niiden kestävyys, kierrätettävyys ja uusiokäyttö. Tässä mielessä kivi on hyvin ympäristöystävällinen materiaali. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kivimateriaalit kiertävät jo nyt. Tiilelle ja betonille on olemassa toimiva, markkinaehtoinen kierrätys, jonka ansiosta materiaalien kierrätysaste ylittää 80 %.

Viisas ja ympäristöä säästävä rakentaminen on aina kokonaisuus. Tästä Faktapankin osiosta löydät tietoa ja tutkimuksia kivipohjaisista rakennusmateriaaleista sekä niistä ominaisuuksista, jotka tekevät kivestä ympäristöystävällisen rakennusmateriaalin.

Puu ei ole ympäristöystävällisempi kuin betoni, todetaan norjalaistutkimuksessa

Norjan betoniteollisuus on julkaissut tutkimuksen puisen ja betonisen toimistorakennuksen rungon elinkaaripäästöjen vertailusta.

Betoni ja ympäristö

Rakentajain kalenterissa 2015 julkaistussa Betoni ja ympäristö -artikkelissa käsitellään betoniin ja betonisiin rakennuksiin liittyviä ympäristönäkökohtia ympäristökuormien eli aiheutettujen päästöjen ja luonnonvarojen käytön näkökulmasta.

Kivi kiertää

Kiertotaloudessa on tavoitteena että materiaalit ja arvo kiertävät. Tässä tärkeään rooliin nousee uusiutumattomien materiaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään.

Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista

Sitran toimeksiannosta toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälkeä. Selvitys avaa rakennusmateriaalien ja lämmitysratkaisujen merkitystä osana rakentamisen kokonaisuutta.

Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus

Tutkimusraportti tarjoaa ymmärrettävää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa betonirakennuksia suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville.

Lämpöä varaavat rakenteet säästävät energiaa

Terminen massa kuvaa rakennusmateriaalin kykyä varastoida lämpöenergiaa ja tasoittaa lämpötilanvaihtelua. Ominaisuus vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiankulutukseen.

Tulevaisuuden kivirakennus on vähäpäästöisempi

Sementtiteollisuus on investoinut viime vuosikymmeninä runsaasti vähentääkseen suoria hiilidioksidipäästöjään. Tehokkaita päästöjenvähennyskeinoja ovat olleet muun muassa energiatehokkaammat prosessit ja kierrätyspolttoaineiden käyttö, kalkkia korvaavat klinkkerimateriaalit sekä hiilen tehokkaampi talteenotto.

Kivirakentamisen ympäristopas

Rakentaessa etsitään kokonaisuuden kannalta parhaita ratkaisuja. Oikeat materiaalivalinnat rakennusvaiheessa voivat vähentää rakennuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren mittakaavassa.

Betonirakenteet ovat unohdettu hiilinielu

Tutkimuksen mukaan nykykaupungit ovat merkittävä, laskelmissa laiminlyöty hiilinielu. Betonin karbonatisoitumisen ansiosta suuri osa sementin valmistuksessa syntyvistä hiilidioksidipäästöistä kompensoituu materiaalin elinkaaren aikana.

MRA 55 § – ekologiset näkökohdat rakentamisessa

Maankäyttö- ja rakennusasetus täsmentää rakentaessa huomioonotettavat ekologiset näkökohdat. Asetus korostaa kestävää kokonaisuutta, käytönajan vaikutuksia sekä korjattavuutta ja vaihdettavuutta.