Reilu kilpailu

kivirak_ikoni_peukku-01Yritykset toimivat parhaiten kilpaillessaan reilusti keskenään. Materiaalineutraali säädösten valmistelu onkin ollut koko rakennusalalle keskeinen asia jo pitkään.

Lainsäätäjän tehtävä on asettaa rakentamiselle sellaiset materiaalineutraalit reunaehdot, jotka rakennusten tulee täyttää. Lailla, asetuksilla, määräyksillä sekä julkisilla hankinnoilla ei tule ohjata materiaalivalintoja eikä rakenneratkaisuja terveen kilpailun vastaisesti. Kun yritys kehittää kilpailukykyisen tuotteen, on sen voitava luottaa siihen, ettei markkina katoa alta erilaisten säädösten myötä.

Rakentamisen sääntelyn tehtävänä on toimia ja vaikuttaa laadukkaan, turvallisen rakentamisen takeena. Sen vuoksi rakentamisen sääntelyssä olisi tärkeää keinojen sijaan määritellä tavoitteet. Kun yhteiskunta määrittelee rakentamisen tavoitteet ja yritykset keksivät hyvässä kilpailutilanteessa niihin parhaita ratkaisuja, saavutetaan paras lopputulos: toivotunlaisia ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Viisas rakentaminen katsoo kokonaisuutta. Laatu varmistetaan ajattelemalla koko elinkaarta sekä käyttämällä turvallisia ja koeteltuja materiaaleja. Turvalliset ja hyväksi havaitut materiaalit pärjäävät terveessä kilpailussa.

Kannanotto: Perusteeton tuki puukerrostaloille haittaa kilpailua

Valtiovalta on katsonut perustelluksi kanavoida yhteiskunnan varoja puukerrostalorakentamisen tukemiseen jo kahden vuosikymmenen ajan. On aiheellista kysyä, ovatko nämä perusteet paikkansa pitäviä.

Tasapuolinen kohtelu kaavoituksessa

Rakennuksen näkyvän pinnan alle jäävien rakennusmateriaalien ja rakenteiden valinnalle ei voida asemakaavamääräyksillä asettaa vaatimuksia tai rajoituksia, koska sellaisiin ei ole maankäytöllisiä perusteita.

Ympäristöministeriön uudistuvat energiamääräykset

Uusissa energiatehokkuusmääräyksissä on ensimmäistä kertaa siirrytty teknisissä rakentamisen määräyksissä antamaan eri materiaaleista rakennetuille rakennuksille toisistaan poikkeavia määräystasoja.