Kivi kiertää

RAaka-aineet TUOTANTO RAKENNUkset Valmis uuteen käyttöön CO 2 -kierto Muuntuu tarvittaessa Rakennettu kestämään Vettä säästäen Hukkalämpö talteen Jäte energiaksi Luonnosta luontoon Roskasta raaka-aineeksi

Kiertotalous tarkoittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Kiertotalous tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa entistä paremmin.

Kivipohjainen rakennusmateriaaliteollisuus on tehnyt jo yli parikymmentä vuotta töitä kierrätyksen lisäämiseksi. Tuloksia on syntynyt. Kivipohjaisista rakennusmateriaaleista kierrätetään markkinalähtöisesti jo yli 80 prosenttia eli enemmän kuin paperia.

Lisää aiheesta:

Kivi on jo kiertotaloudessa

Kierrätetty kiviaines on arvokasta raaka-ainetta

Kiertotalous tuo kilpailukykyä

Kiviset rakennusmateriaalit kiertävät jätteestä hyödyksi

Käyttötarkoituksen muutos jatkaa rakennuksen elämää

Puu ei ole ympäristöystävällisempi kuin betoni, todetaan norjalaistutkimuksessa

Norjan betoniteollisuus on julkaissut tutkimuksen puisen ja betonisen toimistorakennuksen rungon elinkaaripäästöjen vertailusta.

Betoni ja ympäristö

Ilmastonmuutoksen hillinnän tultua yhä keskeisemmäksi tavoitteeksi myös rakentamisen ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää yhä…

Kivi kiertää

Kiertotalous tarkoittaa hyvi…

Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista

Sitran toimeksiannosta toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälkeä. Lue lisää

Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus

Elinkaaren hiilijalanjälki soveltuu rakentamisen ympäristötehokkuuden mittariksi, koska sen avulla rakentamis- ja käyttövaihetta voidaa…

Lämpöä varaavat rakenteet säästävät energiaa

Terminen massa kuvaa rakennusmateriaalin kykyä varastoida lämpöenergiaa sekä sitä, miten tämä ominaisuus tasoittaa rakennuksen lämp…

Kivirakentamisen ympäristopas

Rakennettu ympäristö on kokonaisuus, johon kuuluvat esimerkiksi uudet ja vanhat talot, tiet, sillat, radat, lentokentät ja puistot. Suome…

MRA 55 § – ekologiset näkökohdat rakentamisessa

Rakennukselle asetettuja vaatimuksia sovellettaessa tulee ottaa huomioon rakennuksen käytön aikaiset ympäristövaikutukset niin, että ra…

Betonirakenteet ovat unohdettu hiilinielu

Arvostetun, kansainvälisen tutkimuksen mukaan nykykaupungit ovat merkittävä, laskelmissa laiminlyöty hiilinielu. Rakentamisessa käytety…

Tulevaisuuden kivirakennus on vähäpäästöisempi

Sementtiteollisuus on investoinut viime vuosikymmeninä runsaasti vähentääkseen suoria hiilidioksidipäästöjään. Tehokkaita päästö…