Kivi kiertää

RAaka-aineet TUOTANTO RAKENNUkset Valmis uuteen käyttöön CO 2 -kierto Muuntuu tarvittaessa Rakennettu kestämään Vettä säästäen Hukkalämpö talteen Jäte energiaksi Luonnosta luontoon Roskasta raaka-aineeksi

Kiertotalous tarkoittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Kiertotalous tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa entistä paremmin.

Kivipohjainen rakennusmateriaaliteollisuus on tehnyt jo yli parikymmentä vuotta töitä kierrätyksen lisäämiseksi. Tuloksia on syntynyt. Kivipohjaisista rakennusmateriaaleista kierrätetään markkinalähtöisesti jo yli 80 prosenttia eli enemmän kuin paperia.

Lisää aiheesta:

Kivi on jo kiertotaloudessa

Kierrätetty kiviaines on arvokasta raaka-ainetta

Kiertotalous tuo kilpailukykyä

Kiviset rakennusmateriaalit kiertävät jätteestä hyödyksi

Käyttötarkoituksen muutos jatkaa rakennuksen elämää

Puu ei ole ympäristöystävällisempi kuin betoni, todetaan norjalaistutkimuksessa

Norjan betoniteollisuus on julkaissut tutkimuksen puisen ja betonisen toimistorakennuksen rungon elinkaaripäästöjen vertailusta.

Betoni ja ympäristö

Rakentajain kalenterissa 2015 julkaistussa Betoni ja ympäristö -artikkelissa käsitellään betoniin ja betonisiin rakennuksiin liittyviä ympäristönäkökohtia ympäristökuormien eli aiheutettujen päästöjen ja luonnonvarojen käytön näkökulmasta.

Kivi kiertää

Kiertotaloudessa on tavoitteena että materiaalit ja arvo kiertävät. Tässä tärkeään rooliin nousee uusiutumattomien materiaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään.

Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista

Sitran toimeksiannosta toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälkeä. Selvitys avaa rakennusmateriaalien ja lämmitysratkaisujen merkitystä osana rakentamisen kokonaisuutta.

Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus

Tutkimusraportti tarjoaa ymmärrettävää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa betonirakennuksia suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville.

Lämpöä varaavat rakenteet säästävät energiaa

Terminen massa kuvaa rakennusmateriaalin kykyä varastoida lämpöenergiaa ja tasoittaa lämpötilanvaihtelua. Ominaisuus vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiankulutukseen.

Tulevaisuuden kivirakennus on vähäpäästöisempi

Sementtiteollisuus on investoinut viime vuosikymmeninä runsaasti vähentääkseen suoria hiilidioksidipäästöjään. Tehokkaita päästöjenvähennyskeinoja ovat olleet muun muassa energiatehokkaammat prosessit ja kierrätyspolttoaineiden käyttö, kalkkia korvaavat klinkkerimateriaalit sekä hiilen tehokkaampi talteenotto.

Kivirakentamisen ympäristopas

Rakentaessa etsitään kokonaisuuden kannalta parhaita ratkaisuja. Oikeat materiaalivalinnat rakennusvaiheessa voivat vähentää rakennuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren mittakaavassa.

Betonirakenteet ovat unohdettu hiilinielu

Tutkimuksen mukaan nykykaupungit ovat merkittävä, laskelmissa laiminlyöty hiilinielu. Betonin karbonatisoitumisen ansiosta suuri osa sementin valmistuksessa syntyvistä hiilidioksidipäästöistä kompensoituu materiaalin elinkaaren aikana.

MRA 55 § – ekologiset näkökohdat rakentamisessa

Maankäyttö- ja rakennusasetus täsmentää rakentaessa huomioonotettavat ekologiset näkökohdat. Asetus korostaa kestävää kokonaisuutta, käytönajan vaikutuksia sekä korjattavuutta ja vaihdettavuutta.