Kunnallistekniset tuotteet

Kunnallisteknisillä tuotteilla rakennetaan yhteiskuntamme toimivuuden kannalta elintärkeää infraa kuten viemäri- ja hulevesijärjestelmiä, teollisuusputkistoja, verkostotunneleita ja tierumpuja.

Kunnallisteknisiä tuotteita on markkinoilla moneen lähtöön: betoniputkia ja -kaivoja sekä erikoistuotteita pumppaamoihin, pienpuhdistamoihin ja tulvavesien viivästysratkaisuihin.

Ainutlaatuista kestävyyttä

Betoni on ihanteellinen materiaali kunnallisteknisiin tuotteisiin, koska sillä on erinomainen kuormituksenkesto ja säilyvyys ja se kestää hyvin kulutusta. Nämä ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä, kun rakennetaan pitkäaikaisia investointeja kuten vesi- ja viemärilinjastoja. Rumpumateriaalina betoni kantaa järeimpienkin liikennekuormien painon.

Betoniputkien ainutlaatuinen kestävyys on käytössä todistettu, sillä yli sata vuotta vanhoja betoniputkistoja on edelleen yleisesti käytössä. Ruotsissa on viemärijärjestelmiä videokuvaamalla todettu, että merkittävä osuus yli sata vuotta sitten rakennetuista betoniputkistoista on edelleen toimivassa kunnossa.

Nykyaikaiset tuotantolaitteet takaavat kunnallisteknisten betonituotteiden tasaisen, korkean laadun. Tuotteiden asennus onnistuu kätevästi ja turvallisesti tarkoitukseen kehitetyillä asennuslaitteilla. Putkien osalta asennusta helpottaa myös se, että betoniputket pysyvät hyvin paikoillaan niin täytöissä kuin vesinosteessakin. Betoniputkia käytettäessä voidaan useissa tapaukissa kaivuumaita käyttää myös kaivantojen lopputäyttöihin ja näin vähentää kuljetusten aiheuttamia kustannuksia sekä CO2-päästöjä.

Hulevesien hallinta tulevaisuudessa yhä tärkeämpää

Hulevedellä tarkoitetaan sateesta ja lumen sulamisesta peräisin olevaa valumavettä, joka päätyy maaperään. Hulevesien hallinnan merkitys on kasvanut viime vuosina ja on odotettavissa, että tulevaisuudessa sama kehitys jatkuu leutojen talvien ja rankkasateiden yleistyessä ilmastonmuutoksen myötä.

Hulevesien hallintaan liittyviä kunnallisteknisiä tuotteita ovat mm. hulevesikaivot, joiden kautta vesi johdetaan hulevesiviemäriin. Hulevesikaivo varustetaan yleensä lietepesällä, jonka tarkoitus on estää kadulta huuhtoutuvan hiekan ja muun kiinteän erottuvan aineksen joutuminen hulevesiviemäriin. Mikäli sadevettä kertyy nopeasti niin suuria määriä, ettei sitä pystytä heti imeyttämään maaperään, se kerätään tilapäisesti viivästyssäiliöihin hitaampaa imeytystä varten. Säiliöratkaisuihin voidaan myös yhdistää erilaisia suodatusjärjestelmiä epäpuhtauksien poistamiseksi ennen imeytystä.

Hulevedet on myös mahdollista johtaa imeytyskaivon avulla maaperään, jolloin voidaan pienentää pohjaveden pinnan vaihteluita ja säästää viemärin rakentamiskustannuksissa.

Ympäristö kiittää

Pitkän käyttöikänsä vuoksi kunnallistekniset betonituotteet ovat ympäristöystävällisiä. Ne valmistetaan Suomessa kotimaisista raaka-aineista ja niiden materiaali on täysin kierrätettävissä.

Betonin kierrätys on yksinkertaista. Kun betonirakenteet tulevat elinkaarensa päähän, ne puretaan ja murskataan. Sen jälkeen ne käytetään luonnonkiviaineksia korvaavana materiaalina maarakentamisessa kantavina kerroksina tai uudelleen runkoaineena betonin valmistuksessa.

Kuivatuotteet

Kuivatuotteet ovat jauhemaisessa muodossa työmaille toimitettavia tuotteita, jotka ovat keskeinen osa kivirakentamista. Kuivatuotteita ovat…

Kunnallistekniset tuotteet

Kunnallisteknisillä tuotteilla rakennetaan yhteiskuntamme toimivuuden kannalta elintärkeää infraa kuten viemäri- ja hulevesijärjestelm…

Paalut

Paalut ovat heikosti kantavan maan perustamisratkaisuja, joita tarvitaan erityisesti kaupunkien tiiviisti rakennetuilla kaava-alueilla, kun …

Poltettu tiili

Maailmalla tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan, ja Suomessakin jo satoja vuosia. Ensimmäiset suomalaiset tiilet valmistetti…

Leca-kevytsora

Kevytsora on monikäyttöinen materiaali, jota käytetään talojen perustus- ja runkomateriaalina, eristeinä sekä ylä- että alapohjissa…

Harkot

Eri tyyppisistä harkoista löytyy sopivia vaihtoehtoja niin rakennusten perustuksiin, ulkoseiniin ja ääntä eristäviin väliseinärakent…

Betonielementit

Betonielementtejä eli betonisia valmisosia käytetään kaikentyyppisessä talonrakentamisessa. Elementeistä kooten voidaan tehdä omakoti…

Valmisbetoni

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Sitä valmistetaan vuosittain noin 13 miljardia kuutiometriä, eli noin 2 kuutiometr…

Kahi-tuotteet

Kahi-tuotteiksi kutsutaan kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja. Ne ovat sekä mekaanisesti että ekologisesti kestäviä rakennusmateriaaleja, j…

Ympäristörakentamisen tuotteet

Ympäristörakentaminen, toiselta nimeltään maisemarakentaminen, on monimuotoinen kokonaisuus, joka pitää sisällään piha- ja viherrak…

Sementti

Sementti on betonin tärkein raaka-aine, sillä reagoidessaan veden kanssa se saa aikaan betonin kovettumisen. Suomen kehitys nykyisenkaltai…

Tutustu kivipohjaisiin materiaaleihin – katso videot

Suomea rakentamassa kertoo kivirakentamisen taustalla olevasta työstä, materiaaleista ja tekijöistä, joita ilman parhaa…