Koteja kaikille lajeille – rakentaminen ja luonnon monimuotoisuus

Kaupungit kasvavat ja uusia asuntoja tarvitaan kodeiksi ihmisille. Elintilaa tarvitsevat kuitenkin myös hömötiaiset, naalit ja ampiaiset sekä lukuisat muut maassamme elävät lajit, joiden tulevaisuus on uhattuna muuttuvassa maailmassa.

Luontokato on aikamme suuri haaste, jonka myötä vaarantuvat myös ihmiselämälle elintärkeät ekosysteemipalvelut. Tärkeä kysymys kuuluukin: miten Suomea tulisi rakentaa, jotta luonnon monimuotoisuus turvataan ja koteja riittää tulevaisuudessakin kaikille lajeille? Etsittäessä ratkaisuja luontokatoon tulee ymmärtää, mitkä tekijät sitä synnyttävät ja mikä puolestaan on rakentamisen vaikutus niihin.

Luontokadon ajureita eli sitä aiheuttavia tekijöitä ovat:

  1. Maan ja meren käyttö sekä käytön muutokset
  2. Luonnonvarojen suora hyödyntäminen
  3. Ilmastonmuutos,
  4. Saasteet
  5. Vieraslajit

Kivirakentamisen vaikutuksia luontoon voidaan tarkastella näiden viiden ajurin sekä yritysten koko globaalin arvoketjun kautta. Rakennusmateriaalien arvoketjun vaiheita ovat materiaalien otto ja louhinta, raaka-aineiden hankinta, materiaaliteollisuus, jakelu ja logistiikka, rakentaminen, käyttö, korjaus ja ylläpito, purkaminen ja purettavien rakenteiden uusiokäyttö sekä kierrätys ja hävittäminen. Eri vaiheisiin liittyvät omat haasteensa ja mahdollisuutensa, ja toisten merkitys on luontovaikutuksiin nähden suurempi kuin toisten.

Mitä paremmin kivirakentamisen vaikutukset luontokatoon ymmärretään koko arvoketjun osalta, sitä tehokkaammin yritykset voivat ne toiminnassaan huomioida.

Kivirakentaminen tarjoaa ratkaisuja

Rakennustuoteteollisuuden suora vaikutus luontoon syntyy ennen kaikkea maankäytön kautta: erilaisten kiviainesten otto on paikallista toimintaa, joka vaikuttaa ottoalueiden luontoon toiminnan ajan, mutta sen jälkeen alueet pystytään palauttamaan jopa parempaan lajikirjoon kuin se oli ennen toiminnan aloittamista. Tästä on olemassa hyviä esimerkkejä.

Ilmastonmuutos on luontokadon ajureista voimakkain. Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen onkin ylivoimaisesti vaikuttavinta, mitä alan yritykset voivat luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehdä. Tässä työssä ollaan onneksi jo pitkällä, kiitos kehittyneiden tuotannon prosessien sekä uusien, vähähiilisten kivipohjaisten tuotteiden. Kokonaisuuden kannalta olennaisia seikkoja ovat myös rakennusmateriaalien kestävyys, kierrätettävyys ja uusiokäyttömahdollisuudet, joiden osalta kivi pärjää hyvin vertailussa muihin materiaaleihin. Asumisen aikaisia ilmastovaikutuksia taas pystytään parhaiten suitsimaan rakentamalla energiatehokkaita rakennuksia, mikä sekin onnistuu erinomaisesti kivimateriaaleilla.

Kivi tarjoaa myös ratkaisuja, joihin muut materiaalit eivät pysty. Kivipohjaisilla rakennustuotteilla on mahdollista rakentaa tiiviimmin ja korkeammalle, mikä säästää luonnonympäristöjä. Samoin kivimateriaaleilla voidaan toteuttaa esimerkiksi pihakansirakenteita, jotka mahdollistavat monimuotoisten luonnonympäristöjen tuomisen tiiviin kaupunkirakenteen sisään – ihmisasumusten yhteyteen voidaan siis rakentaa ”kaupunkikoteja” niin kasveille kuin pörriäisille.

 

Kivirakentaminen on osa ilmastoratkaisua

Vastuullinen, ympäristöä ja ilmastoa säästävä rakentaminen on monen asian summa. Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat osaltaan…

Kivi tarjoaa työtä Suomessa

Suomalainen kivirakentaminen työllistää tuhansia ihmisiä ympäri Suomen niin suoraan tuoteteollisuuden kautta kuin välillisesti. Alan y…

Turvallisesti kivestä

Turvallinen kivi on vastuullinen valinta kaikkeen rakentamiseen niin tuoteturvallisuuden, materiaaliturvallisuuden kuin asumisen näkökulma…

Toimiva yhteiskunta rakentuu kivestä

Kaupungistumisen edetessä ja kaupunkien väestön kasvaessa rakennetulta ympäristöltä vaaditaan yhä enemmän. Kivirakentaminen on vasta…

Koteja kaikille lajeille – rakentaminen ja luonnon monimuotoisuus

Kaupungit kasvavat ja uusia asuntoja tarvitaan kodeiksi ihmisille. Elintilaa tarvitsevat kuitenkin myös hömötiaiset, naalit ja am…