Maan ja meren käyttö sekä niihin liittyvät muutokset

Maan ja meren käyttö ja niihin liittyvät muutokset ovat yksi luontokadon ajureista. Kivipohjaisen materiaaliteollisuuden suorat vaikutukset tähän kokonaisuuteen ovat paikallisia ja liittyvät ennen kaikkea materiaalin eli kiviaineksen ottoon.

Myös tuotantolaitokset, varastot ja muut rakennukset vievät maa-alaa, mutta näidenkin yhteydessä kyse on verrattain pienistä alueista. Välillisiä vaikutuksia syntyy esimerkiksi kuljetukseen tarvittavien väylien vaikutuksista elinympäristöihin sekä rakentamisvaiheen aiheuttamasta häiriöstä luonnolle.

Maankäytön ympäristölle aiheuttamia haittavaikutuksia voidaan vähentää eri keinoin. Yksi tärkeimmistä on materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys, johon kivirakentamisen toimialalla onkin panostettu jo pitkään hyvin tuloksin. Kun yhä suurempi osa käytetyistä kivimateriaaleista pystytään hyödyntämään uudelleen rakennusten purkamisen jälkeen, materiaalitehokkuus paranee. Tällä on suora vaikutus maankäyttöön: paitsi että uutta kiviainesta tarvitaan vähemmän, myös purkujätteen loppusijoittamisen vaikutukset maankäyttöön vähenevät.

Tärkeää on tietysti tunnistaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaat alueet ja välttää niiden käyttöä. Samoin elinympäristöjen pirstomista tulee välttää. Kiviaineksen ottoalueiden osalta on myös paljon tehtävissä sen jälkeen kun ottotoiminta on päättynyt – alan yrityksillä on jo vaikuttavia näyttöjä siitä, että oikeilla toimilla alue voidaan palauttaa jopa alkuperäistä tilannetta parempaan lajikirjoon. Tällaiseen toimintaan tulisi yrityksiä tulevaisuudessa kannustaa entistä enemmän.

Huomionarvoista on, että kivimateriaaleilla voidaan säästää luonnonympäristöjä ja rajata maankäyttöä rakentamalla tiiviisti ja korkeammalle. Kivipohjaisilla rakennustuotteilla voidaan myös toteuttaa pihakansirakenteita, jotka tarjoavat elintilaa lukuisille lajeille kasveista hyönteisiin ja mahdollistavat näin luonnonympäristöjen tuomisen osaksi tiivistä kaupunkirakennetta. Tästä hyötyvät myös ihmiset – vehreät viherkatot ja terassit elävöittävät ympäristöä ja lisäävät näin kaupunkiasumisen viihtyisyyttä.