Vieraslajit

Haitalliset vieraslajit ovat yksi suurimmista uhkatekijöistä luonnon monimuotoisuudelle. Vieraslajien torjunta on ajankohtainen aihe rakentajillekin ja muun muassa Rakennusteollisuus RT valmistelee parhaillaan alan yhteistä biodiversiteettikarttaa, johon myös haitallisten vieraslajien torjunta sisältyy.

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut, ja jonne se ilman ihmisen apua ei olisi vielä luontaisesti levinnyt.

Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita. Osa haitallisista vieraslajeista aiheuttaa niin merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle, että ne edellyttävät yhteisiä torjuntatoimia koko Euroopan unionin tasolla.

Kiviainespohjaiselle rakennustuoteteollisuudelle vieraslajit ovat viidestä luontokadun ajurista maltillisin haaste. Monet kiviainespohjaiset tuotteet kuumennetaan jopa yli 1000 asteen lämpötilaan, eivätkä ne enää sisällä orgaanista materiaalia. Kivirakentamisen tuotteilla, kuten harkoilla, tiilillä, betonilla ja erilaisilla laatoilla on itse asiassa erilaisia käyttömahdollisuuksia, joilla vieraslajien leviämistä ympäristöstä toiseen voidaan hillitä.

  • Kivimuureja, -käytäviä ja -reunuksia voidaan käyttää alueiden rajaamiseen.
  • Kivimateriaaleilla toteutetut pengerrykset voivat auttaa vähentämään eroosiota ja vesien valumista.
  • Eroosion torjuntaan tarkoitetut rakenteet, kuten betonipadot ja -vallit auttavat maaperän kulkeutumisen estämisessä.
  • Kivi- ja betonipintaiset alueet, kuten kivetykset ja laatoitetut alueet, rajoittavat kasvillisuuden leviämistä ja tarjoavat vähemmän suotuisan elinympäristön vieraslajeille.
  • Ranta-alueiden kivi- ja betonirakenteet auttavat ylläpitämään vesistöjen vakautta ja hidastavat vieraslajien leviämistä niihin.

Toimenpiteitä vieraslajien leviämisen estämiseksi

On kuitenkin olennaista, että kaikessa rakentamisessa ymmärretään vieraslajien leviämisen riskit ja otetaan käyttöön tarvittavat toimenpiteet tuotantoprosesseissa.

Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • Hankkeiden suunnittelua ja toteutusta varten tietoa alueella olevien haitallisten vieraslajien esiintymistä, vaikutuksista ja torjuntatoimista kootaan, dokumentoidaan ja tarvittaessa täydennetään eri suunnitteluvaiheissa.
  • Materiaalien tarkastaminen ja valvonta: Kiven, hiekan ja muiden materiaalien tuonnissa ja kuljetuksessa on tärkeää tarkistaa ja varmistaa, että niissä ei ole vieraita lajeja tai niiden munia, toukkia tai siemeniä. Ulkomailta tuoduissa materiaaleissa erityisesti puulavat on syytä hävittää asianmukaisesti.
  • Maa-aineksen säilytys ja jatkokäsittely suunnitellaan ennakkoon huomioiden alueella käytettävissä olevat käsittelyvaihtoehdot.
  • Hygieniakäytännöt: Rakennustyömailla tulisi noudattaa tiukkoja hygieniakäytäntöjä, kuten koneiden ja laitteiden säännöllistä puhdistamista ja desinfiointia. Näin estetään vieraslajien kulkeutuminen paikasta toiseen.
  • Jätteiden käsittely: Rakennusjätteiden ja maa-ainesten asianmukainen käsittely ja hävittäminen voivat vähentää vieraslajien leviämisriskiä. Näiden materiaalien kuljetuksessa, uudelleenkäytössä ja hävittämisessä tulee noudattaa olemassa olevia ohjeita ja säädöksiä.

Haitallisten vieraslajien torjunnassa on tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta, lajien tuntemusta ja kansalaisten omaa toimintaa. Vieraslajien torjuntamenetelmien kehittäminen on jatkuvaa työtä, jota tekevät useat eri tahot. Vieraslajit.fi-sivustolle päivitetään tietoa torjuntamenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin kohteisiin. Vieraslajit.fi-sivustolla on ohjeistettu milloin ja millaisia lupia tarvitaan haitallisia vieraslajikasveja sisältävien maa-ainesten käyttöön ja käsittelyyn ja miten kasvijätettä ja maa-aineksia tulee käsitellä.

Säädökset

Suomi on sitoutunut torjumaan kansallisesti, EU:n tasolla sekä kansainvälisesti haitallisia vieraslajeja ja niistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. EU:n vieraslajiasetuksessa säädetään toimenpiteistä, joilla jäsenvaltiot pyrkivät estämään haitallisten vieraslajien tuontia ja leviämistä EU:n alueella. Kansallisesti EU:n vieraslajiasetuksen toimeenpanosta Suomessa on säädetty vieraslajilaissa (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015).