Kiikalassa tehtiin elinympäristö uhanalaisille kasveille

Kivirakentamisen yritykset voivat edistää luonnon monimuotoisuutta monin keinoin. Saint-Gobain Finland käyttää Weberin laastien, tasoitteiden ja Kahi-harkkojen raaka-aineena hiekkaa, joka on peräisin tehtaiden läheisiltä hiekanottoalueilta. Perinteisesti alueet maisemoidaan oton päätyttyä istuttamalla alueelle puustoa.

Kiikalan Härjänvatsan harjun hiekanottoalueella on meneillään luonnon monimuotoisuutta tukeva hanke, jossa perinteisen maisemoinnin sijaan maisemoitavaan rinteeseen pyritään luomaan Etelä-Suomessa uhanalaiseksi luokiteltu paahdeympäristö. Olennaista paahdeympäristöjen esiintymisessä on rinteen riittävä jyrkkyys ja aukeaminen kaakon ja lounaan suuntaan.

Harjujen luontaisten paahderinteiden määrä on vähentynyt muun muassa metsäpalojen tehokkaan torjunnan ja kasvillisuuden sulkeutumisen vuoksi.

Elinympäristömuutosten myötä myös monet paahderinteiden eliölajit ovat uhanalaistuneet; runsaasti valoa vaativina lajeina ne eivät kestä elinympäristönsä umpeenkasvua. Alkuperäisten paahde-elinympäristöjen umpeutuessa korvaavien elinympäristöjen merkitys taantuneen paahdelajiston säilyttäjänä kasvaa.

Kiikalan paahderinteeseen on vuosien 2015–2019 aikana istutettu n. 1 800 tainta Hietaneilikkaa (Dianthus arenarius) ja Kangasraunikkia (Gypsophila fastigiata). Molemmat avointen hiekkakankaiden kasvilajit ovat erittäin uhanalaisia ja rauhoitettuja koko Suomessa. Istutukset ovat viihtyneet paahderinteellä hyvin ja alkaneet levitä rinteessä myös omista siemenistä. Hanke on toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja paahderinnettä on tarkoitus laajentaa sitä mukaa, kuin uutta rintausta tulee maisemoitavaksi.